سرمایه ی اولیه ی ثبت انواع شرکت های تجاری

رکن اصلی شرکت سرمایه آنست زیرا هیچ شرکتی بدون سرمایه نمی تواند تشکیل بشود. چرا که مهم ترین وسیله جلب منفعت سرمایه شرکت است. با توجه به این امر که سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت می باشد؛ لذا هر شرکت باید دارای سرمایه ای باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود را که امر تجارت است؛ به دست آورد. اهمیت شرکت های تجاری به میزان سرمایه آن ها بستگی دارد. نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله به سرمایه اولیه جهت ثبت انواع شرکت های تجاری می پردازیم.

    سرمایه ی اولیه ی ثبت شرکت های سهامی

در قانون تجارت ایران برای سرمایه شرکت های سهامی حداکثری تعیین نشده است. ولی به موجب اصلاحیه قانون تجارت مقرر گردیده است که در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد و اگر کمتر شد؛ تا حداکثر ظرف مدت یک سال باید جبران شود و یا شرکت را به نوع دیگری تبدیل کنند. در غیر این صورت و بر اساس دادخواست هر ذینفع، دادگاه صالح حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
طبق قانون، در موقع تشکیل شرکت های سهامی دارندگان سهام می باید حداقل سی و پنج درصد کل سرمایه را پرداخت و بقیه را فقط تعهد نمایند. البته مدت تعهد و پرداخت سرمایه باقی مانده از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. ولی اگر آورده های شرکاء غیرنقدی باشد باید تمام آن تادیه و تقویم شود. در سرمایه شرکت ، میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی و مقدار سرمایه پرداخت شده و تعهد شده باید به طور تفکیکی مشخص باشد، به نحوی که برای اشخاص ثالث هیچگونه ابهامی وجود نداشته باشد. باید توجه داشت که کل سرمایه شرکت در بدو تاسیس نمی تواند آورده غیرنقدی باشد.

    سرمایه اولیه ثبت شرکت بامسئولیت محدود

در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.
سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته با یه شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.
شرکت بامسئولیت محدود، وقتی تشکیل می شود که تمام سهم الشرکه های غیرنقدی تقویم شده باشد و آن نیز از همان ابتدا تسلیم گردد ، مانند شرکت های سهامی که در آن ها نیز تسلیم آورده های غیرنقد باید از همان ابتدا پرداخت گردد.
چند نکته : برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.
– انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر موکول به رضایت تعدادی از شرکاء می باشد که ضمن داشتن اکثریت عددی، لااقل سه چهارم متعلق به آنان باشد.
– سهم الشرکه را نمی توان به صورت اوراق تجاری قابل انتقال مانند سهام بانام یا بی نام و غیره درآورد.
قواعد تقویم آورده های غیرنقد در شرکت بامسئولیت محدود :
– در تقویم آورده های غیرنقد باید به موارد ذیل توجه داشت :
– در شرکت بامسئولیت محدود، تقویم آورده های غیرنقد توسط خود شرکاء صورت می گیرد و برخلاف شرکت های سهامی، تقویم آورده های غیرنقد نیازی به نظر کارشناس رسمی دادگستری ندارد.
– در شرکتنامه باید مبلغی که سهم الشرکه های غیرنقدی به آن تقویم شده اند، قید گردد.
– اگر سهم الشرکه های غیرنقدی به مبلغی بیش از قیمت واقعی شان تقویم شده باشند، شرکاء نسبت به مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت تقویم شده مسئولیت تضامنی دارند.

    سرمایه اولیه ثبت شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی، برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
برای ثبت شرکت تضامنی مانند شرکت بامسئولیت محدود ، اولاَ بایستی تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی نیز ارزیابی و تسلیم شده باشد.
در تقویم آورده های غیرنقد باید به این نکته توجه داشت که در شرکت تضامنی نیز مانند شرکت بامسئولیت محدود و برخلاف شرکت های سهامی، تقویم آورده های غیرنقد توسط خود شرکاء صورت می گیرد، و نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست.

    سرمایه اولیه ثبت شرکت تعاونی

سرمایه شرکت تعاونی نامحدود داست و حداقل و حداکثر خاصی در قانون برای آن تعیین نشده است.
می بایست هنگام تاسیس حداقل یک سوم سرمایه شرکت نقداَ پرداخت شود و پرداخت بقیه توسط موسسین تعهد شود.
سهام شرکت تعاونی بانام و غیرقابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود.
در شرکت های تعاونی باید لزوماَ تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد.

  سرمایه اولیه ثبت شرکت نسبی

برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
شرکت نسبی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه گردد، بنابراین در این شرکت برخلاف شرکت سهامی تعهد به پرداخت وجود ندارد و باید تمام سرمایه از همان ابتدا پرداخت گردد.
تمام سهم الشرکه غیرنقدی تقویم شده باشد و آن نیز از همان ابتدا تسلیم گردد.
در تقویم آورده های غیرنقد باید توجه داشت که در شرکت نسبی نیز مانند شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی، تقویم آورده های غیرنقد توسط خود شرکاء صورت می گیرد و نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست.

درباره ی ndkjfir508

مطلب پیشنهادی

کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

کارت بازرگانی را می توان به عنوان اجازه نامه ای مطرح کرد که به تجار …